Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số #1 Việt Nam

Quyết định số 914/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2009

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 914/QĐ-BKHCNHà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 7 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1)TCVN 4878 : 2009
ISO 3941 : 2007
Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy
2)TCVN 5740 : 2009Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
3)TCVN 6305-5 : 2009
ISO 6182-5 : 2006
Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn
4)TCVN 7161-1 : 2009
ISO 14520-1 : 2006
Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung.
5)TCVN 7161-9 : 2009
ISO 14520-9 : 2006
Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC – 227ea
6)TCVN 7161-13 : 2009
ISO 14520-13 : 2005
Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13 : Khí chữa cháy IG – 100
7)TCVN 8060 : 2009
ISO 14557 : 2002
Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
– Vụ PC;
– Lưu VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Quốc Thắng

Leave a Comment

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin HTH
Đăng ký nhận bản tin từ Thietbichuachay.com.vn
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩm và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi