Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số #1 Việt Nam

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH)

Quyết định số 1110/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020″

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
Số: 1110/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_____________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở 
của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
___________THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 21/TTr-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2012 và số 255/TTr-BCA ngày 23 tháng 7 năm 2012; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1059/BKHĐT-QPAN ngày 29 tháng 02 năm 2012; của Bộ Tài chính lại văn bản số 3096/BTC-VI ngày 09 tháng 3 năm 2012; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 645/BNV-TCBC ngày 27 tháng 02 năm 2012; của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 578/BQP-TM ngày 02 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu sau:
1. Đối tượng quy hoạch
Tập trung xây dựng quy hoạch về tổ chức, biên chế quân số; trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Quan điểm quy hoạch
– Quy hoạch hệ thống tổ chức, bố trí mạng lưới hợp lý, hiệu quả phù hợp với quy hoạch, chiến lược về kinh tế – xã hội của đất nước và ở mỗi vùng, miền khác nhau; đồng thời từng bước hợp tác quốc tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
– Nâng cao năng lực chuyên môn, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; kiềm chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.
– Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, hiện đại; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thế giới.
3. Mục tiêu của Đề án
a) Mục tiêu chung
Xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn cả nước và ở từng địa phương, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ tài sản quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
b) Mục tiêu cụ thể
– Giai đoạn 1 (từ năm 2013 đến năm 2015): Cơ bản hoàn thành việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất ở mức tối thiểu cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương, ưu tiên đầu tư cho các tỉnh, thành phố lớn, các địa bàn trọng điểm về kinh tế – xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm của 03 miền Bắc, Trung, Nam.
– Giai đoạn 2 (từ năm 2016 đến năm 2020): Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm ở giai đoạn 1, tiếp tục đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
– Giai đoạn 3 (từ năm 2021 đến năm 2030): Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Phát triển mạng lưới đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.
4. Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án: Bộ Công an.
5. Nội dung quy hoạch
a) Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2015
– Về tổ chức, bộ máy, biên chế:
+ Thành lập mới 12 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu;
+ Hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
+ Tập trung xây dựng 03 trung tâm: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia (khu vực phía Bắc); Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia; Trung tâm Chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia;
+ Hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vĩnh Phúc;
+ Thành lập mới 90 đội chữa cháy và 108 đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, tập trung ở các địa bàn trọng điểm cháy nổ và tối thiểu mỗi địa phương thành lập mới 01 đội;
+ Bổ sung quân số từ 2013 – 2015 là 8.575 người trong đó: 6.657 người biên chế; chiến sĩ nghĩa vụ: 1.918 người.
– Về trang bị phương tiện: Tập trung đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau:
+ Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới:

STTLOẠPHƯƠNG TIỆNSỐ LƯỢNG (Chiếc)
1Xe chữa cháy205
2Xe cứu hộ121
3Xe chở nước5
4Xe thang 45m3
5Xe thang 32m41
6Xe cứu hộ dưới nước6
7Máy bơm chữa cháy155
8Cano cứu hộ5
9Cano chữa cháy9

+ Trang bị phương tiện thông tin liên lạc chỉ huy chữa cháy và trang bị một số phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khác;
+ Hệ thống trung tâm chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
– Về doanh trại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
+ Đầu tư mới và nâng cấp, cải tạo trụ sở Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quận, huyện của các địa phương đã và sẽ thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2013 – 2015;
+ Đầu tư xây dựng mới 51 doanh trại các đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các địa phương.
– Tổng kinh phí đầu tư là: 7.542,91 tỷ đồng (Bảy nghìn, năm trăm bốn hai tỷ, chín trăm mười triệu đồng), trong đó:
+ Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 4.610,779 tỷ đồng;
+ Đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng mới và cải tạo doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia; Trung, tâm kiểm định Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia): 2.874,02 tỷ đồng;
+ Đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 58,12 tỷ đồng.
b) Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 từ năm 2016 đến năm 2030
Trên cơ sở tổng kết giai đoạn 2012 – 2015 và căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công an báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
6. Giải pháp quy hoạch
a) Về nguồn nhân lực
– Tăng chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy (gồm cả hệ dân sự); mở rộng thêm cơ sở đào tạo đại học phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở phía Nam;
– Tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học, trung học và công nhân lành nghề ngoài ngành Công an phù hợp với chuyên môn cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
– Tăng chỉ tiêu lựa chọn số công dân phục vụ có thời hạn có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân để đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
– Thực hiện chương trình đào tạo và đào tạo lại ở trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy;
– Mở rộng các hình thức đào tạo: Ngắn hạn, dài hạn tập trung, tại chức, đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài, đào tạo theo trường lớp và tự đào tạo.
b) Về nguồn vốn
Huy động nguồn vốn đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ, nguồn hỗ trợ đóng góp của các bộ, ngành, đơn vị kinh tế (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế…).
7. Vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương bố trí cho giai đoạn 1 (2013 – 2015) là 2.488,46 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch
1. Bộ Công an chịu trách nhiệm:
– Chủ trì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, các dự án được duyệt và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
– Chủ trì và phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 05 dự án thành phần của Đề án là:
+ Dự án 1: Dự án hoàn thiện tổ chức và tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
+ Dự án 2: Dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2013 đến năm 2015.
+ Dự án 3: Dự án đầu tư xây dựng doanh trại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
+ Dự án 4: Dự án xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia.
+ Dự án 5: Dự án xây dựng Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia.
2. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ này. Đồng thời, khi xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của Bộ, ngành, địa phương phải quan tâm đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:
– Bố trí địa điểm để xây dựng doanh trại cho các đội chữa cháy mới thành lập của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương để xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại, trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đầu tư kinh phí và xây dựng lực lượng dân phòng theo quy định tại Luật phòng cháy và chữa cháy.
– Chỉ đạo các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, những cơ sở kinh tế trọng điểm thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 70%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách.
– Chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 80%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; đến năm 2015 đạt tỷ lệ 70%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hàng năm căn cứ Đề án quy hoạch, các dự án được duyệt, lập kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện đúng tiến độ của Đề án, dự án.
5. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Kho bạc Nhà nước Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH,
KTN, KGVX, ĐMDN, QHQT;
– Lưu: VT, NC (3b).KN. 122

Leave a Comment

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin HTH
Đăng ký nhận bản tin từ Thietbichuachay.com.vn
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩm và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi