Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy số #1 Việt Nam

Quyết định 369/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 4/10 là ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 4 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VỀ VIỆC LẤY NGÀY 4/10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY PHÒNG CHÁY,  CHỮA CHÁY TOÀN DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992: 

Căn cứ  Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 9 năm 1961;

Để  huy động quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và động viên lực lượng PCCC hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 4/10 là “Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân”.

Điều 2. Việc tổ chức ngày “Phòng cháy, chữa cháy toàn dân” hàng năm phải nhằm đạt yêu cầu nâng cao được ý thức phòng cháy, chữa cháy cho toàn dân, huy động được đông đảo quần chúng tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích trong công tác này; biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phòng cháy, chữa cháy.

Điều 3.  Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ vào quyết định hiện hành để hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc  các cấp, các ngành tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K/T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

Phan Văn Khải

Leave a Comment

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin HTH
Đăng ký nhận bản tin từ Thietbichuachay.com.vn
Đừng bỏ lỡ hàng nghìn sản phẩm và những khuyến mại hấp dẫn từ chúng tôi