• Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIỎ HÀNG

  • Không có sản phẩm nào cần so sánh

SO SÁNH

Tổng đài: 1900 6652

Quyết định số 914/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2009

 
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 914/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 7 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1) TCVN 4878 : 2009
ISO 3941 : 2007
Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy
2) TCVN 5740 : 2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
3) TCVN 6305-5 : 2009
ISO 6182-5 : 2006
Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn
4) TCVN 7161-1 : 2009
ISO 14520-1 : 2006
Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung.
5) TCVN 7161-9 : 2009
ISO 14520-9 : 2006
Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC – 227ea
6) TCVN 7161-13 : 2009
ISO 14520-13 : 2005
Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13 : Khí chữa cháy IG – 100
7) TCVN 8060 : 2009
ISO 14557 : 2002
Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
– Vụ PC;
– Lưu VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Quốc Thắng
Đăng 27/04/2016 310 lượt xem

Có 0 bình luận về Quyết định số 914/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2009

Tư vấn hỏi đáp
Đang xử lý....